ارژنگ

ارژنگ

سایت آفرینا بریک

این سایت با لنت ترمز دیسکی در صفحه اول گوگل است
ارژنگ

ارژنگ

آذر ابزار ایرانیان

این سایت با دهها عنوان در صفحه اول گوگل است
ارژنگ

ارژنگ

نبض لاله زار

نبض لاله زار کانون آگهی تبلیغاتی
ارژنگ

ارژنگ

برق تاج

این سایت با دهها عنوان در صفحه اول گوگل است
ارژنگ

ارژنگ

کابلشو

این سایت با دهها عنوان در صفحه اول گوگل است
ارژنگ

ارژنگ

فولاد بست لواسانی

این سایت با عناوین فراوان در گوگل است
ارژنگ

ارژنگ

همروز

این سایت با موتور برق در صفحه اول گوگل است
ارژنگ

ارژنگ

سایت آرنا

این سایت با پمپ آب در صفحه اول گوگل است
ارژنگ

ارژنگ

ارژنگ هاست

این سایت با دهها عنوان در صفحه اول گوگل است

15 دقیقه وقت برای تجارت سئو

در این صفحه راههای رسیدن به تجارت سئو را با استفاده از مقالات برجسته سایت های خارجی برای شما توضیح خواهیم داد.

در جدولی که در این پست قرارداده ایم تمام اعمالی را که لازم است تا یک سئوکار برای ارتقای وب سایت انجام دهد قرارداده ایم بهینه‌سازی موتور جستجو باید یک فرآیند جاری باشد , تکنیک‌های فنی در صفحه را با محتوای باکیفیت , بازاریابی قدیمی قدیمی , مقدار زیادی تحقیق , تن برنامه‌ریزی , انبوه آزمایش‌ها , و تمام موارد در نظر گرفتن قصد , بافت , و الگوریتم تغییر دهد … من فقط به تمام کارهایی که نیاز دارد فکر می‌کنم . در اصل سئو کاری است که هرگز انجام نمی‌شود . اما اگر با زمان و منابع مبارزه می‌کنید , روش‌های سئو وجود دارد که مجبور نیستند کل روز شما را مصرف کنند . این کار را می توان انجام داد در حالیکه در صبح نشست , از یک تکه شیرینی لذت برد , به سبکی خنک - جاز گوش داد و با خوشی به یاد آورد که این استفاده بسیار بهتر از زمان خود نسبت به آن دیگری است که شما با چهار پاراگراف قبل بازی می‌کنید . لطفا توجه کنید : ما یک راهنمای مشابه با عنوان راهنمای سریع SEO , نوشته جاش مک کوی , در سال 2012 را منتشر کردیم . این یک نسخه بازنویسی شده است که تغییرات بعدی و به روز رسانی در چشم‌انداز جستجو را منعکس می‌کند .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Keywords in <title> tag

This is one of the most important places to have a keyword because what is written inside the <title> tag shows in search results as your page title. The title tag must be short (6 or 7 words at most) and the the keyword must be near the beginning.

2

Keywords in URL

Keywords in URLs help a lot - e.g. - http://domainname.com/seo-services.html, where “SEO services” is the keyword phrase you attempt to rank well for. But if you don't have the keywords in other parts of the document, don't rely on having them in the URL.

3

Keyword density in document text

Another very important factor you need to check. 3-7 % for major keywords is best, 1-2 for minor. Keyword density of over 10% is suspicious and looks more like keyword stuffing, than a naturally written text.

4

Keywords in anchor text

Also very important, especially for the anchor text of inbound links, because if you have the keyword in the anchor text in a link from another site, this is regarded as getting a vote from this site not only about your site in general, but about the keyword in particular.

5

Keywords in headings (<H1>, <H2>, etc. tags)

One more place where keywords count a lot. But beware that your page has actual text about the particular keyword.

6

Keywords in the beginning of a document

Also counts, though not as much as anchor text, title tag or headings. However, have in mind that the beginning of a document does not necessarily mean the first paragraph – for instance if you use tables, the first paragraph of text might be in the second half of the table.

7

Keywords in <alt> tags

Spiders don't read images but they do read their textual descriptions in the <alt> tag, so if you have images on your page, fill in the <alt> tag with some keywords about them.

8

Keywords in metatags

Less and less important, especially for Google. Yahoo! and Bing still rely on them, so if you are optimizing for Yahoo! or Bing, fill these tags properly. In any case, filling these tags properly will not hurt, so do it.

9

Keyword proximity

Keyword proximity measures how close in the text the keywords are. It is best if they are immediately one after the other (e.g. “dog food”), with no other words between them. For instance, if you have “dog” in the first paragraph and “food” in the third paragraph, this also counts but not as much as having the phrase “dog food” without any other words in between. Keyword proximity is applicable for keyword phrases that consist of 2 or more words.

10

Keyword phrases

In addition to keywords, you can optimize for keyword phrases that consist of several words – e.g. “SEO services”. It is best when the keyword phrases you optimize for are popular ones, so you can get a lot of exact matches of the search string but sometimes it makes sense to optimize for 2 or 3 separate keywords (“SEO” and “services”) than for one phrase that might occasionally get an exact match.

11

Secondary keywords

Optimizing for secondary keywords can be a golden mine because when everybody else is optimizing for the most popular keywords, there will be less competition (and probably more hits) for pages that are optimized for the minor words. For instance, “real estate new jersey” might have thousand times less hits than “real estate” only but if you are operating in New Jersey, you will get less but considerably better targeted traffic.

12

Keyword stemming

For English this is not so much of a factor because words that stem from the same root (e.g. dog, dogs, doggy, etc.) are considered related and if you have “dog” on your page, you will get hits for “dogs” and “doggy” as well, but for other languages keywords stemming could be an issue because different words that stem from the same root are considered as not related and you might need to optimize for all of them.

13

Synonyms

Optimizing for synonyms of the target keywords, in addition to the main keywords. This is good for sites in English, for which search engines are smart enough to use synonyms as well, when ranking sites but for many other languages synonyms are not taken into account, when calculating rankings and relevancy.

14

Keyword Mistypes

Spelling errors are very frequent and if you know that your target keywords have popular misspellings or alternative spellings (i.e. Christmas and Xmas), you might be tempted to optimize for them. Yes, this might get you some more traffic but having spelling mistakes on your site does not make a good impression, so you'd better don't do it, or do it only in the metatags.

15

Keyword dilution

When you are optimizing for an excessive amount of keywords, especially unrelated ones, this will affect the performance of all your keywords and even the major ones will be lost (diluted) in the text.

16

Keyword stuffing

Any artificially inflated keyword density (10% and over) is keyword stuffing and you risk getting banned from search engines.


 

Links - internal, inbound, outbound

17

Anchor text of inbound links

As discussed in the Keywords section, this is one of the most important factors for good rankings. It is best if you have a keyword in the anchor text but even if you don't, it is still OK. However, don't use the same anchor text all the time because this is also penalized by Google. Try to use synonyms, keyword stemming, or simply the name of your site instead

18

Origin of inbound links

Besides the anchor text, it is important if the site that links to you is a reputable one or not. Generally sites with greater Google PR are considered reputable. Links from poor sites and link farms can do real harm to you, so avoid them at all costs.

19

Links from similar sites

Generally the more, the better. But the reputation of the sites that link to you is more important than their number. Also important is their anchor text (and its diversity), the lack/presence of keyword(s) in it, the link age, etc.

20

Links from .edu and .gov sites

These links are precious because .edu and .gov sites are more reputable than .com. .biz, .info, etc. domains. Additionally, such links are hard to obtain.

21

Number of backlinks

Generally the more, the better. But the reputation of the sites that link to you is more important than their number. Also important is their anchor text, is there a keyword in it, how old are they, etc.

22

Anchor text of internal links

This also matters, though not as much as the anchor text of inbound links.

23

Around-the-anchor text

The text that is immediately before and after the anchor text also matters because it further indicates the relevance of the link – i.e. if the link is artificial or it naturally flows in the text.

24

Age of inbound links

The older, the better. Getting many new links in a short time suggests buying them.

25

Links from directories

Could work, though it strongly depends on which directories. Being listed in DMOZ, Yahoo Directory and similar directories is a great boost for your ranking but having tons of links from PR0 directories is useless or even harmful because it can even be regarded as link spamming, if you have hundreds or thousands of such links.

26

Number of outgoing links on the page that links to you

The fewer, the better for you because this way your link looks more important.

27

Named anchors

Named anchors (the target place of internal links) are useful for internal navigation but are also useful for SEO because you stress additionally that a particular page, paragraph or text is important. In the code, named anchors look like this: <A href= “#dogs”>Read about dogs</A> and “#dogs” is the named anchor.

28

IP address of inbound link

Google denies that they discriminate against links that come from the same IP address or C class of addresses, so for Google the IP address can be considered neutral to the weight of inbound links. However, Bing and Yahoo! may discard links from the same IPs or IP classes, so it is always better to get links from different IPs.

29

Inbound links from link farms and other suspicious sites

Presumably, this does not affect you, provided the links are not reciprocal. The idea is that it is beyond your control to define what a link farm links to, so you don't get penalized when such sites link to you because this is not your fault. However, some recent changes to the Google algorithm suggest the opposite. This is why, you must always stay away from link farms and other suspicious sites or if you see they link to you, contact their webmaster and ask the link to be removed.

30

Many outgoing links

Google does not like pages that consists mainly of links, so you'd better keep them under 100 per page. Having many outgoing links does not get you any benefits in terms of ranking and could even make your situation worse.

31

Excessive linking, link spamming

It is bad for your rankings, when you have many links to/from the same sites (even if it is not a cross- linking scheme or links to bad neighbors) because it suggests link buying or at least spamming. In the best case only some of the links are taken into account for SEO rankings.

32

Outbound links to link farms and other suspicious sites

Unlike inbound links from link farms and other suspicious sites, outbound links to bad neighbors can drown you. You need periodically to check the status of the sites you link to because sometimes good sites become bad neighbors and vice versa.

33

Cross-linking

Cross-linking occurs when site A links to site B, site B links to site C and site C links back to site A. This is the simplest example but more complex schemes are possible. Cross-linking looks like disguised reciprocal link trading and is penalized.

34

Single pixel links

when you have a link that is a pixel or so wide it is invisible for humans, so nobody will click on it and it is obvious that this link is an attempt to manipulate search engines.


 

Metatags

35

<Description> metatag

Metatags are becoming less and less important but if there are metatags that still matter, these are the <description> and <keywords> ones. Use the <Description> metatag to write the description of your site. Besides the fact that metatags still rock on Bing and Yahoo!, the <Description> metatag has one more advantage – it sometimes pops in the description of your site in search results.

36

<Keywords> metatag

The <Keywords> metatag also matters, though as all metatags it gets almost no attention from Google and some attention from Bing and Yahoo! Keep the metatag reasonably long – 10 to 20 keywords at most. Don't stuff the <Keywords> tag with keywords that you don't have on the page, this is bad for your rankings.

37

<Language> metatag

If your site is language-specific, don't leave this tag empty. Search engines have more sophisticated ways of determining the language of a page than relying on the <language>metatag but they still consider it.

38

<Refresh> metatag

The <Refresh> metatag is one way to redirect visitors from your site to another. Only do it if you have recently migrated your site to a new domain and you need to temporarily redirect visitors. When used for a long time, the <refresh> metatag is regarded as unethical practice and this can hurt your ratings. In any case, redirecting through 301 is much better.


 

Content

39

Unique content

Having more content (relevant content, which is different from the content on other sites both in wording and topics) is a real boost for your site's rankings.

40

Frequency of content change

Frequent changes are favored. It is great when you constantly add new content but it is not so great when you only make small updates to existing content.

41

Keywords font size

When a keyword in the document text is in a larger font size in comparison to other on-page text, this makes it more noticeable, so therefore it is more important than the rest of the text. The same applies to headings (<h1>, <h2>, etc.), which generally are in larger font size than the rest of the text.

42

Keywords formatting

Bold and italic are another way to emphasize important words and phrases. However, use bold, italic and larger font sizes within reason because otherwise you might achieve just the opposite effect.

43

Age of document

Recent documents (or at least regularly updated ones) are favored.

44

File size

Generally long pages (i.e. 1,500-2,000 words or more) are not favored, or at least you can achieve better rankings if you have 3 short (500-1,000 words) rather than 1 long page on a given topic, so split long pages into multiple smaller ones. On the other hand, pages with 100-200 words of text or less are also disliked by Google.

45

Content separation

From a marketing point of view content separation (based on IP, browser type, etc.) might be great but for SEO it is bad because when you have one URL and differing content, search engines get confused what the actual content of the page is.

46

Poor coding and design

Search engines say that they do not want poorly designed and coded sites, though there are hardly sites that are banned because of messy code or ugly images but when the design and/or coding of a site is poor, the site might not be indexable at all, so in this sense poor code and design can harm you a lot.

47

Illegal Content

Using other people's copyrighted content without their permission or using content that promotes legal violations can get you kicked out of search engines.

48

Invisible text

This is a black hat SEO practice and when spiders discover that you have text specially for them but not for humans, don't be surprised by the penalty.

49

Cloaking

Cloaking is another illegal technique, which partially involves content separation because spiders see one page (highly-optimized, of course), and everybody else is presented with another version of the same page.

50

Doorway pages

Creating pages that aim to trick spiders that your site is a highly-relevant one when it is not, is another way to get the kick from search engines.

51

Duplicate content

When you have the same content on several pages on the site, this will not make your site look larger because the duplicate content penalty kicks in. To a lesser degree duplicate content applies to pages that reside on other sites but obviously these cases are not always banned – i.e. article directories or mirror sites do exist and prosper.


 

Visual Extras and SEO

52

JavaScript

If used wisely, it will not hurt. But if your main content is displayed through JavaScript, this makes it more difficult for spiders to follow and if JavaScript code is a mess and spiders can't follow it, this will definitely hurt your ratings.

53

Images in text

Having a text-only site is so boring but having many images and no text is a SEO sin. Always provide in the <alt> tag a meaningful description of an image but don't stuff it with keywords or irrelevant information.

54

Podcasts and videos

Podcasts and videos are becoming more and more popular but as with all non-textual goodies, search engines can't read them, so if you don't have the tapescript of the podcast or the video, it is as if the podcast or movie is not there because it will not be indexed by search engines.

55

Images instead of text links

Using images instead of text links is bad, especially when you don't fill in the <alt> tag. But even if you fill in the <alt> tag, it is not the same as having a bold, underlined, 16-pt. link, so use images for navigation only if this is really vital for the graphic layout of your site.

56

Frames

Frames are very, very bad for SEO. Avoid using them unless really necessary.

57

Flash

Spiders don't index the content of Flash movies, so if you use Flash on your site, don't forget to give it an alternative textual description.

58

A Flash home page

Fortunately this epidemic disease seems to have come to an end. Having a Flash home page (and sometimes whole sections of your site) and no HTML version, is a SEO suicide.


 

Domains, URLs, Web Mastery

59

Keyword-rich URLs and filenames

A very important factor, especially for Yahoo! and Bing.

60

Site Accessibility

Another fundamental issue, which that is often neglected. If the site (or separate pages) is unaccessible because of broken links, 404 errors, password-protected areas and other similar reasons, then the site simply can't be indexed.

61

Sitemap

It is great to have a complete and up-to-date sitemap, spiders love it, no matter if it is a plain old HTML sitemap or the special Google sitemap format.

62

Site size

Spiders love large sites, so generally it is the bigger, the better. However, big sites become user-unfriendly and difficult to navigate, so sometimes it makes sense to separate a big site into a couple of smaller ones. On the other hand, there are hardly sites that are penalized because they are 10,000+ pages, so don't split your size in pieces only because it is getting larger and larger.

63

Site age

Similarly to wine, older sites are respected more. The idea is that an old, established site is more trustworthy (they have been around and are here to stay) than a new site that has just poped up and might soon disappear.

64

Site theme

It is not only keywords in URLs and on page that matter. The site theme is even more important for good ranking because when the site fits into one theme, this boosts the rankings of all its pages that are related to this theme.

65

File Location on Site

File location is important and files that are located in the root directory or near it tend to rank better than files that are buried 5 or more levels below.

66

Domains versus subdomains, separate domains

Having a separate domain is better – i.e. instead of having blablabla.blogspot.com, register a separate blablabla.com domain.

67

Top-level domains (TLDs)

Not all TLDs are equal. There are TLDs that are better than others. For instance, the most popular TLD – .com – is much better than .ws, .biz, or .info domains but (all equal) nothing beats an old .edu or .org domain.

68

Hyphens in URLs

Hyphens between the words in an URL increase readability and help with SEO rankings. This applies both to hyphens in domain names and in the rest of the URL.

69

URL length

Generally doesn't matter but if it is a very long URL-s, this starts to look spammy, so avoid having more than 10 words in the URL (3 or 4 for the domain name itself and 6 or 7 for the rest of address is acceptable).

70

IP address

Could matter only for shared hosting or when a site is hosted with a free hosting provider, when the IP or the whole C-class of IP addresses is blacklisted due to spamming or other illegal practices.

71

Adsense will boost your ranking

Adsense is not related in any way to SEO ranking. Google will definitely not give you a ranking bonus because of hosting Adsense ads. Adsense might boost your income but this has nothing to do with your search rankings.

72

Adwords will boost your ranking

Similarly to Adsense, Adwords has nothing to do with your search rankings. Adwords will bring more traffic to your site but this will not affect your rankings in whatsoever way.

73

Hosting downtime

Hosting downtime is directly related to accessibility because if a site is frequently down, it can't be indexed. But in practice this is a factor only if your hosting provider is really unreliable and has less than 97-98% uptime. Try using a reputed hosting provider such as Hostgator for hosting.

74

Dynamic URLs

Spiders prefer static URLs, though you will see many dynamic pages on top positions. Long dynamic URLs (over 100 characters) are really bad and in any case you'd better use a tool to rewrite dynamic URLs in something more human- and SEO-friendly.

75

Session IDs

This is even worse than dynamic URLs. Don't use session IDs for information that you'd like to be indexed by spiders.

76

Bans in robots.txt

If indexing of a considerable portion of the site is banned, this is likely to affect the nonbanned part as well because spiders will come less frequently to a “noindex” site.

77

Redirects (301 and 302)

When not applied properly, redirects can hurt a lot – the target page might not open, or worse – a redirect can be regarded as a black hat technique, when the visitor is immediately taken to a different page.

منتشر شده در ارژنگ
جمعه, 18 آبان 1397 17:29

دنیای سئو افسانه سئو

دنیای سئو

دنیای سئو بسیار پر رمز و راز و سرشار از ظرائف است سئو یک رشته بازاریابی است که بر رشد  در نتایج موتور جستجوی ارگانیک  متمرکز است. سئو شامل عناصر تکنیکی و خلاقانه است که برای بهبود رتبه‌بندی، هدایت ترافیک و افزایش آگاهی در موتورهای جستجو مورد نیاز است. جنبه‌های زیادی برای سئو وجود دارد، از کلمات در صفحه شما تا راه دیگر سایت‌های مرتبط با شما در وب. گاهی اوقات سئو به سادگی مهم است که سایت تان به گونه‌ای طراحی شده‌باشد که موتورهای جستجو آن را درک کنند .سئو درست در مورد ایجاد وب سایت‌های جستجو با موتور جستجو نیست. بلکه این است که سایت خود را برای مردم نیز بهتر کنید.این راهنما برای توصیف تمام زمینه‌های سئو - از پیدا کردن عبارات و عبارات ( کلمات کلیدی ) که ترافیک را به وب سایت شما ایجاد می‌کند ، برای ایجاد ارتباط سایت شما با موتورهای جستجو، ایجاد ارتباط و بازاریابی ارزش منحصر به فرد سایت شما طراحی شده‌است. اگر در مورد این چیزها اشتباه می‌کنید، تنها نیستید و ما اینجا هستیم که به شما کمک کنیم.

فرموله کردن کلمات کلیدی

وب سایت خود را به عنوان یک مشتری احتمالی در نظر بگیرید: این ممکن است یک قدم واضح به نظر برسد، اما یکی می‌تواند نادیده گرفته شود. هنگام فرموله کردن کلمات کلیدی، دقت کنید که عبارات و عباراتی را انتخاب کنید که با کسب‌وکار شما همخوانی داشته باشد، مانند زبان مشترک صنعتی و یا سوالاتی که از شما پرسیده می‌شود. دومی به طور خاص مهم است، با استفاده بیشتر و بیشتر کاربران اینترنت با استفاده از تکنولوژی صدا به متن در  و دستگاه‌های همراه، که منجر به اصطلاحات جستجو می‌شود که شبیه حرف زدن طبیعی است. سعی کنید در مورد راه‌هایی که یک چشم‌انداز برای محصول یا سرویس شما جستجو می‌کند فکر کنید، به یاد داشته باشید که عبارات و عبارات مربوط به صنعت عمدتا همان چیزی هستند که چشم اندازه‌ای شما به دنبال آن هستند. داشتن کلمات کلیدی مرتبط با صنعت به شما کمک خواهد کرد تا رتبه شما را برای این کلمات کلیدی مهم فراهم کنید.

افسانه سئو

آنقدر در سایت های مختلف راجع به سئو مطالب عجیب و غریب آورده اند که افسانه سئو یکی از آنان است 

اکثر ترافیک وب توسط موتورهای جستجوی تجاری اصلی، گوگل، بینگ، و یاهو وجود دارد. اگرچه رسانه‌های اجتماعی و انواع دیگر ترافیک می‌تواند بازدید از وب سایت شما را ایجاد کند، موتورهای جستجو بهترین روش ناوبری برای بسیاری از کاربران اینترنت هستند. این درست است که سایت شما محتوا، خدمات، محصولات، اطلاعات، یا فقط در مورد هر چیز دیگری فراهم می‌کند.

موتورهای جستجو منحصر به فرد هستند و به دنبال چیزی هستند که شما پیشنهاد می‌کنید. موتورهای جستجو راه‌هایی هستند که این اتفاق رخ می‌دهند. اگر موتورهای جستجو نمی‌توانند سایت شما را پیدا کنند ، یا محتوای خود را به پایگاه‌های اطلاعاتی خود اضافه کنند ، شما از فرصت‌های باورنکردنی برای راه‌اندازی ترافیک به سایت خود دست خواهید یافت.

پرس و جوهای جستجو - کلماتی که کاربران به درون جعبه جستجو وارد می‌شوند - دارای ارزش فوق‌العاده هستند. تجربه نشان داده‌است که ترافیک موتور جستجو می‌تواند منجر به موفقیت سازمانها شود. ترافیک هدفمند برای یک وب سایت می‌تواند تبلیغات، درآمد و نوردهی مانند هیچ کانال دیگری از بازاریابی را تامین کند. سرمایه‌گذاری در سئو می‌تواند یک نرخ استثنایی در مقایسه با انواع دیگر بازاریابی و تبلیغات داشته باشد.

تکنیک های سئو

موتورهای جستجو هوشمندانه هستند، اما هنوز به کمک نیاز دارند. موتورهای اصلی همیشه تلاش می‌کنند تا فن‌آوری خود را بهبود بخشند و وب را عمیق‌تر کنند و نتایج بهتری را به کاربران بازگردانند. با این حال، یک حد برای چگونگی عملکرد موتورهای جستجو وجود دارد. در حالی که سئو درست می‌تواند هزاران بازدیدکننده را جذب کند و توجه را افزایش دهد ، حرکات نادرست می‌تواند باعث پنهان کردن یا پنهان کردن سایت شما در نتایج جستجو شود که در آن قابلیت دید حداقل است.

علاوه بر ساخت محتویات در دسترس برای موتورهای جستجو، سئو به افزایش رتبه‌بندی‌ها کمک می‌کند تا محتوای موجود در جایی که جستجوگران به راحتی آن را پیدا می‌کنند ، قرار داده شود. اینترنت به طور فزاینده‌ای رقابتی شده‌است و آن شرکت‌هایی که عملکرد سئو را انجام می‌دهند، در بازدیدکنندگان و مشتریان مزیت تصمیم‌گیری دارند.

جهان سئو

جهان سئو پیچیده است ، اما بیشتر مردم می‌توانند به راحتی اصول اولیه را درک کنند. حتی مقدار کمی از دانش می‌تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. آموزش رایگان سئو به طور گسترده در وب در دسترس است، از جمله در راهنماهای این گونه. این کار را با تمرین کمی ترکیب کنید و در مسیر خود برای تبدیل شدن به یک معلم خوب هستید.بسته به تعهد زمان خود، تمایل شما برای یادگیری و پیچیدگی وب سایت شما، شما ممکن است تصمیم بگیرید که به یک متخصص نیاز دارید تا کارها را برای شما حل کند. شرکت‌هایی که سئو را تمرین می‌کنند می‌توانند متفاوت باشند ؛ برخی از آن‌ها دارای تمرکز بسیار تخصصی هستند در حالی که برخی دیگر یک رویکرد کلی‌تر و عمومی‌تر را اتخاذ می‌کنند.در هر حال، داشتن درکی محکم از مفاهیم اصلی خوب است.

سئو و شبکه های اجتماعی

گوگل صفحات قدرت را به بالای رتبه‌بندی‌ها ارتقا می‌دهد ، بنابراین کار شما برای ایجاد صفحاتی که صفحات مرجع می‌شوند ، کار شما است. این شامل نوشتن محتوای نامه برای افراد مفید است ، زیرا محتوای مفید در بلاگ ها و شبکه های اجتماعی مانند توئیتر و فیس بوک و غیره به اشتراک گذاشته می‌شود و در طول زمان گوگل بر روی این سیگنال‌های مرجع نظارت می‌کند. این دایره با فضیلت ، رتبه‌بندی‌ها قوی و پایداری را ایجاد می‌کند.

بهینه سازی موتور جستجو

 بهینه‌سازی موتور جستجو ( سئو ) اغلب در مورد ایجاد تغییرات کوچک در بخش‌های وب سایت شما است. هنگامی که به طور انفرادی مشاهده می‌کنید ، این تغییرات ممکن است به نظر بهبود تدریجی به نظر برسد، اما وقتی با بهینه‌سازی‌های دیگر ترکیب می‌شوند، آن‌ها می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر تجربه کاربر سایت و عملکرد در نتایج جستجوی ارگانیک داشته باشند. شما احتمالا با بسیاری از موضوعات این راهنما آشنا هستید، چون مواد اولیه برای هر صفحه وب ضروری هستند، اما ممکن است آن‌ها را از بین نبرید.

منتشر شده در ارژنگ
دوشنبه, 30 مهر 1397 09:51

سئو

سئو چیست؟

بهینه‌سازی موتور جستجو ( SEO ) عمل افزایش کمیت و کیفیت ترافیک در وب سایت شما از طریق نتایج موتور جستجوی  است.

تاثیر سئو

یکی از مزایای انتشار محتوای وب سایت تان سئو است. ایجاد محتوا یکی از راه‌هایی است که کسب‌وکار شما مورد توجه قرار می‌گیرد. حال، داده‌های بزرگ آن را به داده‌ها تبدیل می‌کنند.

امروزه، محتوا به سرعت از کلمه نوشته شده به داده‌هایی که موتورهای جستجو تحلیل می‌کنند ، تبدیل می‌شود. این کار باعث می‌شود که افراد به دنبال چیزها به صورت آنلاین بگردند. علاوه بر این، کسب نتایج سریع از محتوای آن‌ها برای کسب و کارها آسان‌تر می‌شود.

جستجوهای آنلاین اکنون ساختار بیشتری نسبت به زمانی دارند که قبلا انجام داده‌اند. بسته‌های جستجو و snippets نتایج searchers را که آسان‌تر از قبل بررسی شده و دقیق‌تر هستند را به آن‌ها می‌دهیم. این باعث می‌شود که محتوای حتی ارزشمندتر شود.

البته، بهایی است که باید برای تبدیل سریع محتوا به داده‌ها پرداخت شود. همچنین یک منحنی یادگیری شیب‌دار برای SEO وجود دارد. متخصصان نیاز دارند تا آخرین تغییرات در الگوریتم جستجوی خود را به روز کنند.

سئو بازی حدس زدن نیست. به لطف داده‌های بزرگ، شما نسبت به هر زمان دیگری در سئو و تمرین استراتژی‌های بازاریابی صدا دارید.

برای مثال، داده‌های بزرگ برای یک بازاریاب آسان می‌سازد و یک کلید واژه خاص را تجزیه و تحلیل می‌کند. در نتیجه ، فعالیت‌های سئو موفق‌تر هستند. دیدن این که چه چیزی کار می‌کند و چه چیزی نیست ، آسان‌تر است. با داده‌های بزرگ می‌توانید ببینید که بهینه‌سازی محتوا و محتوا چگونه بر کسب‌وکار شما تاثیر می‌گذارد.

سئو وبمستر

ابزارهایی مانند کنسول جستجوی گوگل و Bing Webmaster Bing به شما یک مرور کامل از محتوای وب شما می‌دهند. با این ابزارها به راحتی در دسترس شما می‌توانید ببینید که چگونه پول شما در برابر رقبا قرار می‌گیرد. همچنین می‌توانید به راحتی تعیین کنید که چه تغییراتی لازم است تا به نتایج بهتری برسید.

قبل از پیشرفت‌های خاصی در داده‌های بزرگ، رسانه‌های اجتماعی بر تلاش‌های سئو تاثیری نداشتند. با این حال، داده‌های بزرگ مقادیر زیادی از داده‌های رسانه‌های اجتماعی را پردازش می‌کنند. با میلیون ها کاربر در سکوهای رسانه اجتماعی مانند اینستاگرام و تویی‌تر، موتورهای جستجو به داده‌های این سکوها توجه می‌کنند.

اکنون، سیگنال‌های اجتماعی از رسانه‌های اجتماعی رایج هستند. آن‌ها به طور قابل‌توجهی می‌توانند رتبه‌های موتور جستجو را بهبود بخشند. به همین دلیل ، بازاریابان نیاز دارند که بیشتر از قبل بر روی رسانه‌های اجتماعی تمرکز کنند. منطقه‌ای دیگر است که نیازمند تمرکز بازاریابی است .

این غیر ممکن است که بگوییم داده‌های بزرگ سئو را در آینده تحت‌تاثیر قرار خواهند داد. با این حال، این احتمال وجود دارد که برخی تغییرات جدی رخ دهد.

در طول سال‌ها، SEO تغییر سریع را تجربه کرده‌است. سئو با پیشرفت در بازاریابی موبایل و دیگر مناطق، سیال است. داده‌های بزرگ فقط به پیچیدگی اضافه می‌کنند. این احتمال وجود دارد که بازاریابان سئو به سازگاری با تغییرات زیادی در فن‌آوری ادامه دهند.

منتشر شده در ارژنگ

مرکز طراحی وب سایت و سئو تلفن دفتر مرکزی :02136050035 تلفن روابط عمومی:02133200484 تلفن مدیریت و پشتیبانی:0912431774 تلفن مدیریت اجرایی:09126486013