فیلم سنگ تراش,سنگ تراش آغاسی,سنگ تراش نعمت اله,فیلم سنگ تراش,موسیقی سنگ تراش

سنگ تراش آغاسی

سنگ تراش آغاسی

در این صفحه ابتدا منظومه سنگ تراش عبید زاکانی درج میگردد

مناجات سنگ تراش در کوه طور

مناجات سنگ تراش در کوه طور در داستان زیر به شعر آمده است.

سنگ تراشی بود اندر کوه طور-سنگ تراشیدی و گفتی ای غفور-تو کجایی در میان آسمان-چند باشی پیش چشم ما نهان-خوب باشد گر بیایی در زمین-در بر ما یا اله العالمین-خانه سنگی تراشم بهر تو-چاکر درگاه باشم بهرتو-خوش بفرما جاست اندر کوهسار-ارغوانی لاله های مرغزار-گر تو خواهی گشت صحرایی کنی-با من آیی و تماشایی کنی-دزد و یاغی نیست اینجا اینزمان-تو بیا اینجا مترس از کافران-گر شغال و خوک آید یا پلنگ-بشکنم پهلوی آنان را به سنگ-روز از رویت بگردانم مگس-شب بگردخانه گردم چون عسس-این بگفت و خانه را بنیاد کرد-از تضرع ناله و فریاد کرد-سنگ تراش از بهر دیدار خدا-سنگ تراشیدی چهل شب تا صبا-کاسه ها پر قوت کردو رنهاد-کوزه ها پر آب کرد و در نهاد-در کنار تخت بالین ساخته-شش جهت آن خانه را پرداخته-خشت سنگی بر نهادی پشت در-کوزه پر آب پهلویش دگر-زار و نالان همچو بلبل در بهار-صدهزاران هریکی نالید زار-گفت یارب گر بیایی اینزمان-از کرم آیی فرود از آسمان-من تو را اول بشویم دست و پا-آب پایت را خورم چون کیمیا-خوان بیارم در بر تو آن زمان-خود شوم بر درگهت چون پاسبان-سرد باشد بهر تو آتش کنم-گرم باشد هر زمان بادت زنم-آب خواهی کوزه بر دستت دهم-نان بخواهی سفره بر پیشت نهم-نزد چوپان میروم از بهر شیر-آورم بسیار روغن با پنیر-دلمه خواهی از برایت آورم-قلیه خواهی از برایت می پزم-بالشی سازم زبهر تکیه ات-چنگ و نی خواهی همه پیش آرمت-گرتو میخواهی زنی صاحب جمال-همچنان آرم زبهرت بی سوال-گوسفندی هم بقربان سازمش-بعد از آن بهر تو بریان سازمش-میکنم بهر تو قربان ای خدا-بعد از آن دیدار خود بر من نما-این بگفت و رفت بر کوه بلند-نزد چوپانان برای گوسفند-گوسفندی را به تعجیل او خرید-ریسمان در شاخ و کرد و کشید-با دل خود گفت خوش باشد که من-تا روم در خانقاه خویشتن-آمده باشد خدا در خانه ام-تا شود خرم دل دیوانه ام-خفته باشد بر فراز تخت خویش-خرم و آسوده دل با بخت خویش-او بود آسوده و من تا سحر-گوسفند آنجا رسانم زودتر-یک زمان سیری کنم من با شتاب-گوسفندی آنگهی سازم کباب-یک کماجی کرده ام آنجا نهان-او ندادند مین بیارم در زمان-تا خورد آن نان گندم با کباب-کوزه بر دستش دهم من پر ز آب-آن چنان میگفت او با عشق و شور-گوسفندک میکشید از راه دور-رفت شخصی پیش موسی درزمان-آن سخن ها کرد با موسی عیان-هر زمان با خود خیالی میکند-اینچنین قال و مقالی میکند-از قضا موسی به کوه طورشد-داخل آن وادی پر نور شد-رفت موسی اندر آن خانه نشست-کاسه ها و کوزها درهم شکست-سنگ تراش آمد بیاورد گوسفند-چون سرازیر گشت از کوه بلند-کاسه ها بشکسته دید و کوزه ها-کرد زاری بیحد و بی انتها-گفت موسی با کیت اینکار هست-با کیت اینکارو این گفتار هست-گفت با آن کس که مارا آفرید-اینزمین و چرخ ازو آمد پدید -خواهم اورا در زمان مهمان کنم-گوسفندی بهر او قربان کنم-گفت موسی در گذار از این سخن-کی شود مهمان خدای ذوالمنن-شیراو نوشدکه محتاج است وبس-چارق اوپوشد که باشدچونتو کس-او ندارد پا که چارق پوشد او-گی دهن دارد که چیزی نوشد او-او کجا مرئی شود ای بینوا-هست پنهان ذات پاک کبریا-او خداوند و کریم و داورست-غیر ازین هرکس که داند کافرست-توبه کن ای بیحیا زین گفتگو-کی توان گشتن بخالق روبرو-گر نبندی زین سخن تو حلق را-آتشی آید بسوزد خلق را-گفت ای موسی دهانم دوختی-وز پشیمانی تو جانم سوختی-جامه را بدرید و آهی برکشید-سرنهاد اندر بیابان و دوید-حق تعالی کرد با موسی خطاب-بنده مارا چرا کردی عتاب-بنده ما راچرا رنجانده ای-از درمارو چرا گردانده ای-بنده مارا چرا کردی بری-مرحبا برهمچو تو پیغمبری-هست مدتهاکه صحبت داشتیم-بنده خودرا به غم نگذاشتیم-یکزمان آگه شدی از حال ما-دوست را ازما بری کردی چرا-تو برای وصل کردن آمدی-نی برای فصل کردن آمدی-میروی موسی به جستجوی او-تا نشابی اندر کوی او-گر نمایی خاطر او رنجه در-سازم از پیغمبری زودت بدر-میرسانی میدهی ازماسلام-میدهی او را ز نزد ما پیام-بازگویش حق به مهمان آمده-هرچه خواهی تو به فرمان آمده-مژده وصلش بده تو سربسر-حق به مهمان آیدت وقت سحر-چونکه موسی این عتاب ازحق شنید-در بیابان از پی او میدوید-هر طرف میگشت تا اورابدید-مژده هارا داد با فتح و نوید-سنگ تراش آمد درآندم منزلش-چشم خودمیداشت بر خاک رهش-تا سحر گه منزلش پرنور شدآتشی سرزد که عالم نور شد-سنگ تراش یک ساعتی مدهوش شد-نور حق بابنده هم آغوش شد-جان بجانان در همان ساعت سپرد-گوی دولت را زمیدان او ببرد-کرد با موسی خطاب ازحق که گوش-ای پیمبر جانب آن بنده کوش-تا سحرگه یارومهمانش شدیم-غمگسارو همدم جانش شدیم-حالیا آندوست در مهمانیست-فارغ از چون و چه و غمخواریست.

---------------------------------------------------------------------

فيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ومشاهده فيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ونسخه جديد فيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وفيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وفيلم اکشن سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وفيلم کمدي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وفيلم قشنگ سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وفيلم جديد سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وفيلم هاي  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي و پشت صحنه فيلم  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وتصاوير فيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبازيگر فيلم  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وتيتراژ فيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ونقد فيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وسوتي فيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وفيلم قديمي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم جذاب سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود زيرنويس سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وزيرنويس سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم هاليوودي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم با کيفت720 سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم با کيفيت320 سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم با کيفيت پايين سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم با کيفيت بالا سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم کم حجم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم ايراني سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم هندي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم امريکايي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فيلم آلماني سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود زير نويس انگليسي فيلم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود زير نويس فارسي فيلم  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وصداي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود صداي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود موزيک سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود فايل صوتي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود6آلبوم جديد سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخواننده سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وشعر سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود آنگ جديد  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي و دانلود رپ  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي و دانلود آهنگ پيشواز  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود آهنگ پيشواز ترانه  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي و دانلود ترانه هاي  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي و دانلود اولين آلبوم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود آهنگ جديد سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود رپ سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود رپ هاي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود با لينک مستقيم سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود با لينک مستقيم ترانه سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبرنامه کاربردي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود برنامه سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبرنامه توپ سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبرنامه کاربردي ويندوز سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبرنامه خوب سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبرنامه بهينه سازي  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي و برنامه پشتيبان گيري سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبرنامه جديد سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبرنامه بهينه سازي به نام سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود نرم افزار دکستاب سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود نرم افزار جديد سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود نرم افزار قديمي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وتصوير سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبهترين تصوير سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وجديدترين تصوير سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود تصوير سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ومشاهده جديد ترين تصوير سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وعکس سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وتصوير جديد سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وتصوير اين ماه سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي واخبار جديد در باره سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وتصوير کيفيت دار سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وتصوير مينياتوري سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وکاريکاتور سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود تصوير هاي  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود تصوير سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وعکس سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي واخبار سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودانلود جديد ترين اخبار سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي واخبار جديد سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وبهترين اخبار سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وسايت اخبار سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر هاي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي واخبار جديد سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر جديد درباره سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر  سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر توپ سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر تازه سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر واقعي سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وآخرين اخبار سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وآخرين خبر سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وآخرين خبر درباره سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وواقعه سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر تلخ سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر خوش سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر خنده دار سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر ناراحت کننده سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر داغ سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر هاي اين ماه سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي وخبر هاي امروز سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي ودرباره خبر سنگ تراش کوه طور و ترانه سنگ تراش نعمت اله آغاسي .


مرکز طراحی وب سایت و سئو تلفن دفتر مرکزی :02136050035 تلفن روابط عمومی:02133200484 تلفن مدیریت و پشتیبانی:0912431774 تلفن مدیریت اجرایی:09126486013