• ارژنگارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • ارژنگ سایتارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • سایت لاله زارارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • سئوکار ارژنگارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • نبض لاله زارارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • jquery carouselارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
  • ارژنگ وبارژنگ,ارژنگ هاست,ارژنگ وب,سایت لاله زار,نبض لاله زار,سرو لاله زار,سئوکار,سئوساز,ارژنگ سئو,سایت لاله زار ارژنگ,نمونه سایت ارژنگ
joomla slider by WOWSlider.com v7.7

سلطان جمجمه

سلطان جمجمه

داستان سلطان جمجمه یک داستان منظوم از برخورد حضرت عیسی با کله پوسیده ای که به امر داوند ماجرای زندگی خود را بیان میکند.

ناگهان روزي به تقدیر اله                                كار ساز صانع ارض و سماء

مي گذشت عيسي كنار دجله اي                   ديد در آنجا فتاده كله اي

كله ی پوسيده ی از هم جدا                          گوشت و پوست و موي او گشته رها

عقد دندانها زهم بگسيخته                             مغز او با خاك و گل آميخته

مسكن زنبور و خان موريان                             همچو برف اسفند گشته استخوان

هر دو چشمش گشته پر خاك سیاه                هر دو گوشش كرده مار و مور راه

كرد عيسي سوي آن كله نگاه                       در تعجب مانده گفتا يا اله

آفريدي خلق را از صنع پاك                            پس ذليل افكنده اي بر روي خاك

يا الها حق بي چون ذات تو                           حق ز صنع و قدرت و آيات تو

حق و صنع پاك تو اي بي نياز                        برگشا بر من تو اين احول و راز

جبرئيل آمد به فرمان خدا                              گفت يا عيسي چه مي خواهي بخواه

گفت مي خواهم كه اين پوسيده سر              راز خود با من بگويد سر به سر

گفت اي عيسي بخواه از وي سخن                تا بگويد حال و احوال كهن

رفت عيسي سوي آن كله فراز                      گفت اي كله به حق بي نياز

حال و احوال خودت با من بگوي                      زشت بودي در جهان يا خوبروي

جنتي بودي تو يا خود دوزخي                        مدخلي بودي تو يا مرد سخي

پادشه بودي تو يا مرد گدا                              محتشم بودي تو يا خود بي نوا                                      

كله آمد پيش عيسي در سخن                  گفت يا عيسي منم مرد كهن

پادشه بودم به ملك مصر و شام                رفته بودم مشرق و مغرب بنام

هفت كشور بود در فرمان من                    مشتري مي تافت در ايوان من

كس نداند مي سپاهم را شمار                 زانكه افزون بود روز گيرودار

صد هزارم بنده رومي بنام                        صد هزارم بنده زنگي غلام

صد هزارم حلقه اندر گوش بود                  صد هزارم ترك اطلس پوش بود

صد هزارم بود مرد پهلوان                         يك به يك بگزيده بودم در جهان

صد هزارم اشتران ماده بود                      روز و شب در زير بار استاده بود

صد هزارم اشتران پربار بود                      صد هزارم مرد جيره خوار بود

صد هزارم اشتران بودي سياه                  جملگي در زير پالان سال و ماه

نهصدم سگ بود وقت صيد باز                   یک هزارم بود چرخ يوز و باز

چهارصد زن بود در فرمان من                    مشتري مي تافت در ايوان من

ده هزارم بد كنيزان همچو ماه                   هر يكي با زيور و تاج و كلاه

صد هزارم گاو و گوسفند كشته شد          يك هزارم مطبخ نان پخته شد

مطبخم در كار مي بودي مدام                  صد هزارم مطبخي بودي غلام

جمله درويشان و مسكينان شهر               از طعام مطبخم بردند بهر

نام من بودست سلطان جمجمه                 من شبان بودم همه عالم رمه

مال من از گنج قارون بيش بود                  صد چه قارون پيش من درويش بود

اين چنين شاهي بكردم در جهان               حال من اينست يا عيسي بدان                                 

گفت عيسي مرگ را چون ديده اي؟             لب به زهر مرگ چون آلوده اي؟

گفت روزي من به صيد آهوان                      باز گشتم سوي قصر خود روان

چتر شاهي بر سرم افراشته                      در برم كم خواه و اطلس بافته

چون رسيدم بر سرير و جاي من                  لرزه بگرفتي ز سر تا پاي من

جان من در آتش و تاب اوفتاد                     هفت اعضايم به غرغاب اوفتاد

هم حكيمان و طبيبان جهان                       جملگي حاضر شدند پير و جوان

يك به يك مي آمدند نزديك ما                     چاره مي كردند نمي ديدم شفا

شربت مرگست مي بايد چشيد                  مرگ را درمان كي آمد پديد

هفت روزي چون گذشتي در ميان              صورتي پيدا بشد از آسمان

صورتي منكر وليكن چهاردست                  چهارپايش روي زد پيشم نشست

چنگها بودي چو چنگال پلنگ                     چنگ در جانم فكندي بي درنگ

هيبت اول زبانم را گرفت                          چنگ بر زد ريشه جانم گرفت

مي كشيد از ناخنانم تا ميان                     حال من اينست يا عيسي بدان

گر زبان بودي مرا در آن زمان                    نعره ام مي رفت سوي آسمان

با هزاران حسرت و جور و جفا                   جان من بردند به صد رنج و عطا                       

عيسي مريم بگفت اي جمجمه                 بازگو احوال گورت را همه

تا چه ديدي اندران دارالقرار                     از عذاب و گور و از روز شمار

گفت تابوتم نهادند آن زمان                       تند بردند از مزارم همدمان

خلق عالم بر سرم زاري كنان                   تا به قبرستان رسيدند مردمان

اندران خاك لحد انداختند                          بر سر قبرم عمارت ساختند

صورتي بودي و گويا در كمين                   هر يكي با يك عمود آتشين

قالبم را از لحد برداشتند                          آنگهي با من حكايت داشتند

كيست رب تو به ما زودي بگو                   وانگهي پيغمبر خود را بگو

نه خدا دانستم و دين داشتم                    نه ره پيغمبري پنداشتم

چون رسولي را ندادم من جواب                سخت بر من كرد آهنگ عذاب

زد عمودي بر سر فرقم چنان                    شد چه خشخاشي تمام استخوان

كور بودي تو ز صنع كردگار                       مي نديدي در جواب آشكار

آسمان را بي ستون افراشته                   ماه و خورشيد اندران انباشته

روي دنيا را بديدي تو زياد                         گور تنگ از تو نمي آمد به ياد؟

اين بگفت و زد عمودي بر سرم                  تا به قعر دوزخ افكند پيكرم

هفت دوزخ پر ز دود آمد پديد                     هفت عالم پر ز باد آمد پديد

در ميان آتش افكندند مرا                          يا نبي ا... چه گويم من تو را

شربتي بر قهر جان من نهاد                      شربت آبم همي آمد به ياد

آب مي دادند گاهي هم طعام                   در درون دوزخم دادند مقام

صد هزارم مار و كژدم مي گزيد                 صد هزارم شير هر سو مي دريد

سيصد و پنجاه سال است اينچنين             بوده ام با اهل دوزخ همنشين

عيسي مريم برفت از هوش باز                 چون به هوش آمد بگفت اي بي نياز

آفريدي خلق را از صنع پاك                       پس ذليل افكنده اي بر روي خاك

يا الها هيچ مومن را مسوز                        پرده مومن به لطف خود بدوز

زنده گردان بعد از اين اين مرد را                زنده گردان ناتواني بنده را

چون که به حكم خداوند ودود                   جمجمه جانش بيامد در وجود

جمجمه چون روي عيسي را بديد              گشت مومن دين عيسي برگزيد

بعد از آن چل سال ديگر زنده بود                با نماز و طاعت و با سجده بود

در نماز و روزه مي بودي مدام                   از چهار روز اندكي خوردي طعام

طاعتش درگاه يزدان برگرفت                     بعد از اين با دين و با ايمان گرفت

آنچه اندر شاعرش عطار كرد                     بنگريست اين نامه را اظهار كرد

دارم اميدي زلطف كردگار                          عفو فرمايد گناه بي شمار

سلطان جمجمه

سلطان جمجمه

داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدوبهترين تصوير داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدوجديدترين تصوير داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدودانلود تصوير داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدومشاهده جديد ترين تصوير داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدوعکس داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدوتصوير جديد داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدوتصوير اين ماه داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدواخبار جديد در باره داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدوتصوير کيفيت دار داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدوتصوير مينياتوري داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدوکاريکاتور داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدودانلود تصوير هاي  داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدودانلود تصوير داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديدوعکس داستان سلطان جمجمه و برخورد حضرت عيسي با کله اي در بيابان که توسط جام ارژنگ درج گرديد.

جام ارژنگ:ارائه دهنده خدمات طراحی سایت،سئو،تبلیغات اینترنتی و نمایشگاهی

اين سايت در ستاد ساماندهي پايگاههاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به ثبت رسيده است

روابط عمومي(20خط):33200484-021

واحدفروش(8خط)36050035-021

واحد پشتيباني:09124341774

مديريت اجرايي:09126486013

واحد گرافيك:09355008180